STAPHYLOCOCCI - ĐIỀU TRỊ Y TẾ

Điều trị y tế cho staphylococciEditor Choice
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Hồ sơ bệnh án cá nhân: DMP là gì?
Phương pháp điều trị tại chỗ để điều trị tụ cầu là điều trị tại chỗ (Một số bệnh nhiễm trùng da do tụ cầu được điều trị bằng vệ sinh tại chỗ tốt, thuốc sát trùng hoặc kháng sinh tại chỗ), dẫn lưu, kháng sinh